EPBOnline maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

XENADVIES – PRIVACY POLICY

1. Definities

Definities vermeld in onze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op deze Privacy Policy behoudens indien hiervan expliciet wordt afgeweken in deze Privacy Policy. Daarnaast hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

“Derde Partij” betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of openbaar bestuur, niet zijnde de Klant, noch Xenadvies, noch een door Xenadvies aangeduide verwerker;

“Franchisenemers” betekent de rechtspersonen die een franchiseovereenkomst afsloten met Xenadvies Innovatie BVBA en van wie de coördinaten beschikbaar zijn op http://www.xenadvies.be/samenwerking.

“Persoonsgegevens” betekent iedere informatieve betreffende een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon in de zin van de Wet Persoonsgegevens;

“Verantwoordelijke voor de verwerking” betekent de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Persoonsgegevens. Voor de verwerking omvat in deze Privacy Policy zal als Veranwoordelijke voor de verwerking worden beschouwd: Xenadvies Innovatie BVBA (“Xenadvies”) RPR 0849.183.431 Consciencestraat 16 2330 Merksplas e-mail: innovatie@xenadvies.be

“Verwerker” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van Xenadvies persoonsgegevens verwerkt. In het bijzonder zullen als verwerkers worden beschouwd de Franchisenemers en cloudprovider Amazon.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Xenadvies kan verschillende types van Persoonsgegevens van de Klant verzamelen en opslaan op haar servers dewelke zich bevinden in de Europese Ruimte. In het bijzonder kan Xenadvies de volgende Persoonsgegevens verzamelen:
 • Naam, adres, e-mailadres;
 • Gebruikersnaam die toegang geeft tot het Platform;
 • Persoonsgegevens die Xenadvies verplicht dient te verzamelen in het kader van de EPB wetgeving;
 • Informatie meegedeeld in een aan Xenadvies gericht verzoek om ondersteuning via de helpdesk ;
 • Informatie aangeleverd door de Klant bij gebruik van het Platform, in het bijzonder de Data van de Klant;
 • Het door de Klant gebruikte besturingssysteem en type browser;

3. Hoe worden de Persoonsgegevens van de Klant verwerkt – doeleinden van de verwerking.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Een account aan te maken voor de Klant op het Platform en de Klant toe te laten toegang te verkrijgen tot zijn/ haar account;
 • De uitvoering van de overeenkomst tussen de Klant en Xenadvies met betrekking tot het Project;
 • De diagnose van technische problemen en het bieden van technische ondersteuning met betrekking tot het gebruik van het Platform;
 • Het beheren, evalueren en verbeteren van de dienstverlening en het Platform;
Verder gaat de Klant akkoord dat zijn Persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende gevallen:
 • Met het oog op de naleving van de van toepassing zijnde wetgeving of regelgeving;
 • In uitvoering van een gerechtelijke uitspraak;
 • Met het oog op gedwongen uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot het Project;
 • Het onderzoek van een vermoeden van een actuele frauduleuze of illegale activiteit;
 • Met het oog op de bescherming van de rechten van de Klant;
 • Direct marketing;
De Klant erkent en aanvaardt dat de verwerking van Persoonsgegevens met het oog op bovengenoemde doeleinden kan inhouden dat Persoonsgegevens over verscheidene netwerken worden getransfereerd en wijzigingen worden aangebracht aan deze Persoonsgegevens met het oog op de compatibiliteit met de technische vereisten van deze netwerken.

4. Veiligheid

Xenadvies zal gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen tegen ongeautoriseerde toegang tot of onwettige verwerking van Persoonsgegevens alsook tegen het verlies, vernietiging of beschadiging op dezelfde wijze als dit mag verwacht worden van een normaal redelijk en voorzichtige entiteit die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.

5. Openbaarmaking aan Derden

Het Project van de Klant zal worden uitgevoerd door één van de Franchisenemers zoals vermeld in artikel 1 van onze Algemene Voorwaarden. Uw Persoonsgegevens zullen worden meegedeeld aan de Franchisenemer met het oog op de uitvoering van het Project voor de Klant door de Franchisenemer. Xenadvies zal als Verantwoordelijke voor de verwerking haar Franchisenemers de verplichting opleggen de Persoonsgegevens van de Klant te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy. In geval van fusie of overname van een geheel of deel van Xenadvies of haar Franchisenemers, kan Xenadvies de Persoonsgegevens van de Klant meedelen aan een Derde. In dat geval zal Xenadvies de Derde de verplichting opleggen om de Persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy. Xenadvies kan de Persoonsgegevens van de Klant ook delen met haar cloud providers en service providers die haar helpen om het Platform te beheren en te verbeteren. Xenadvies zal deze Derde enkel de Persoonsgegevens overhandigen die nodig zijn om de service provider toe te laten zijn diensten te verlenen aan Xenadvies en zal geen toelating geven om de Persoonsgegevens van de Klant verder openbaar te maken behoudens indien dit noodzakelijk is om deze service provider toe te laten diensten te leveren voor Xenadvies of indien de service provider daartoe wettelijk verplicht zou zijn. In ieder geval zal deze service provider verplicht worden de Persoonsgegevens van de Klant te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy. Behoudens indien expliciet bepaald in deze Privacy Policy zal Xenadvies de Persoonsgegevens van de klant niet openbaar maken aan Derden zonder de voorafgaande toestemming te verkrijgen van de Klant behoudens indien deze openbaarmaking noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in deze Privacy Policy of indien Xenadvies daartoe wettelijk verplicht is.

6. Cookies

De website van Xenadvies www.epbonline.be en het Platform maken gebruik van Cookies. De Klant dient deze Cookies te aanvaarden indien hij de website of het Platform wenst te gebruiken. Deze cookies zullen worden opgeslagen op de gegevensdrager van de Klant om het gebruik van de website en het Platform en de uitwisseling van data via de website en het Platform mogelijk te maken. De Klant kan op ieder ogenblik zijn instemming met het gebruik van cookies intrekken door zijn browserinstellingen in die zin aan te passen met dien verstande dat deze intrekking als gevolg kan hebben dat het gebruik van de website of het Platform wordt onderbroken, beperkt of zelfs onmogelijk wordt.

7. Uw rechten

Recht op informatie
Indien u vragen heeft omtrent de verwerking van uw Persoonsgegevens heeft u het recht Xenadvies om informatie te verzoeken omtrent deze verwerking. Wij zullen u dan toegang verschaffen tot de Persoonsgegevens die wij verwerken en de bron van deze Persoonsgegevens.
Recht van verbetering
U heeft het recht kosteloos uw gegevens te laten verbeteren indien deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn. U heeft het recht te verzoeken om verwijdering van gegevens die onjuist of niet terzake dienend zijn.
Recht van verzet
De klant is gerechtigd ten allen tijde zijn toestemming in te trekken voor zover de verwerking geschiedt met het oog op direct marketing. Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen dient de Klant Xenadvies te contacteren per e-mail op innovatie@xenadvies.be of per brief naar Xenadvies Innovatie BVBA, Consciencestraat 16, 2330 Merksplas. Inzake het recht van de Klant zich te verzetten tegen direct marketing kan de Klant ook gebruik maken van de in de elektronische nieuwsbrief vermelde uitschrijfmogelijkheid.

8. Bewaring en verwijdering van de Persoonsgegevens

Xenadvies zal de Persoonsgegevens van de Klant bewaren zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het Project en de doeleinden omschreven in deze Privacy Policy. Daarna zullen de Persoonsgegevens van de Klant worden verwijderd.

9. Privacy Policies van Derden

De Klant erkent en aanvaardt dat hij door het gebruik van het Platform toegang kan verkrijgen tot bepaalde diensten geleverd door Derden. In dat geval kunnen afzonderlijke privacy policies van deze Derden van toepassing zijn. Xenadvies is niet verantwoordelijk voor deze privacy policies van Derden noch voor de naleving ervan.

10. Updates en wijzigingen

Desgevallend kan deze Privacy Policy worden gewijzigd of geactualiseerd om Xenadvies toe te laten uw eerder verzamelde Persoonsgegevens te verwerken voor nieuwe doeleinden. In dat geval zal de Klant hierover worden ingelicht per e-mail met de vraag zich akkoord te verklaren met de nieuwe Privacy Policy.