EPBOnline maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

ALGEMENE VOORWAARDEN EPB-ONLINE

Xenadvies Innovatie bvba | algemene voorwaarden EPB-online B2C

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Xenadvies zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die worden toevertrouwd door de Klant via het EPBonline-platform beschikbaar op http://www.EPBonline.be (“EPBonline”) aan Xenadvies.

Onder “Xenadvies” wordt verstaan: Xenadvies Innovatie bvba, met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel, Dorpsstraat 76/1 en ingeschreven in KBO met ondernemingsnummer 0849.183.431 en haar franchisenemers, zoals vermeld op deze website http://www.xenadvies.be/samenwerking (hierna gezamenlijk aangeduid als “Xenadvies”).

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Xenadvies en de natuurlijke persoon die een opdracht plaatst via EPBonline bij Xenadvies voor doeleinden die buiten zijn handels- of beroepsactiviteiten vallen (de “Klant”). Voor opdrachten geplaatst in het kader van EPBonline door een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor doeleinden die binnen zijn handels- of beroepsactiviteiten vallen (“B2B”) wordt verwezen naar de “Algemene Voorwaarden B2B”.

Onderhavige algemene voorwaarden vervangen eerdere mondelinge of schriftelijke voorwaarden of afspraken tussen Xenadvies en de Klant.

De Klant erkent dat hij voorafgaandelijk kennis heeft kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en deze onvoorwaardelijk en volledig aanvaardt.

Xenadvies behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bij wijzigingen aan deze algemene voorwaarden is de Klant gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

Artikel 2 – Omschrijving

De Klant kan een beroep doen op Xenadvies voor de bestelde en gefactureerde bouwstudies- en metingen: 1) de verslaggeving over de energieprestatie en het binnenklimaat, kortweg EPB, 2) de ventilatieverslaggeving, 3) indien bijbesteld de veiligheidscoördinatie (het “Project”).
Tijdens de uitvoering van en bij afloop van het Project, bezorgt Xenadvies de Klant voor de epb-verslaggeving:
(i) de startverklaring en (ii) de voorlopige en definitieve EPB-aangifte (de “EPB-aangifte”), zoals opgenomen in het Energiedecreet, het Energiebesluit en de verscheidene Ministeriële Besluiten terzake (voor meer informatie zie http://www.energiesparen.be/epb/besluiten) (samen de “EPB Wetgeving”).
Voor de ventilatieverslaggeving: (i) het ventilatievoorontwerp, (ii) het ventilatieprestatieverslag, zoals opgenomen in het Ministerieel besluit van 28 oktober 2015 en door de eengemaakte technische specificaties sts p 73-1 ‘systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’ (samen het “kwaliteitskader ventilatie” ) Voor de veiligheidscoördinatie: het v&g-plan, het pid, werfbezoeken volgens vordering der werken, zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 25 januari 2001dit kb werd reeds verschillende malen gewijzigd en bijhorende wijzigingen. (samen het “wettelijk kader veiligheidscoördinatie”)

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

Op basis van de informatie die de Klant gevraagd wordt in te brengen op de rekenmodule die beschikbaar is op http://www.EPBonline.be (de “Rekenmodule”), wordt de kostprijs berekend voor het hele Project (de “Kostprijs”). De Kostprijs wordt door de Rekenmodule berekend op basis van (i) het type project; (ii) bouwaanvraagjaar en (iii) aantal wooneenheden; (iv) of de optie van veiligheidscoördinatie mee wordt gekozen, (v) of er klantkorting werd afgesproken met Xenadvies.

Er komt pas een overeenkomst tot stand tussen Xenadvies en de Klant wanneer de Klant de Kostprijs zoals weergegeven op de Rekenmodule aanvaardt en zijn bestelling bevestigt door op de knop “ik bestel en betaal” te klikken (de “Bevestiging”). De Bevestiging door de Klant impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Alle in de Rekenmodule vermelde prijzen zijn inclusief BTW of andere belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst (de “Herroepingstermijn”).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Xenadvies via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post naar Xenadvies Innovatie bvba, Dorpsstraat 76/1, 2990 Wuustwezel of per e-mail naar info@epbonline.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant verklaart dat hij Xenadvies uitdrukkelijk verzoekt om reeds bij aanvang van de overeenkomst en voordat de Herroepingstermijn is afgelopen te starten met de uitvoering van het Project.

Als de Klant de overeenkomst herroept, is de Klant enkel de evenredige kosten verschuldigd aan Xenadvies voor de reeds geleverde diensten voor de uitvoering van het Project tot op het moment dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de Kostprijs voor de volledige uitvoering van het Project (de “Basiskost”). De Basiskost wordt als volgt berekend:

  • Voor support bij invoer startgegevens is 5 % van de Kostprijs verschuldigd;
  • Voor support bij invoer startgegevens + volume-en oppervlaktestudie is 25% van de Kostprijs verschuldigd;
  • Voor support bij invoer startgegevens + volume-en oppervlaktestudie + invoer EPB-software is 45% van de Kostprijs verschuldigd;
  • Voor support bij invoer startgegevens + volume-en oppervlaktestudie + invoer EPBsoftware + de opmaak van simulaties is 50% van de Kostprijs verschuldigd;
  • Voor support bij invoer startgegevens + volume-en oppervlaktestudie + invoer EPBsoftware + opmaak van de simulaties + het meedelen van de resultaten is 55% van de Kostprijs verschuldigd;
  • Voor support bij invoer startgegevens + volume-en oppervlaktestudie + invoer EPBsoftware + opmaak van de simulaties + het meedelen van de resultaten + het indienen van de startverklaring is 60% van de Kostprijs verschuldigd.

De Klant ontvangt alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (indien van toepassing) doch exclusief de Basiskost verschuldigd voor de reeds voorafgaand aan de uitoefening van het herroepingsrecht geleverde diensten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Xenadvies op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van Xenadvies terug.

Xenadvies zal de Klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Betaling

Bij de Bevestiging wordt de Klant gevraagd om reeds een eerste schijf van de Kostprijs te betalen die gelijk is aan 60% van de Kostprijs (de “Eerste Betaling”) onmiddellijk te betalen via EPBonline. De Klant zal na betaling hiervan een factuur ontvangen per e-mail.

De Klant begrijpt en bevestigt dat deze Eerste Betaling niet terugbetaald wordt indien de Klant (1) in de loop van het Project beslist het Project eenzijdig stop te zetten, onverminderd hetgeen vermeld in artikel 4 of (2) zijn dossier niet vervolledigt zodat Xenadvies genoodzaakt is het Project stop te zetten, onverminderd het recht van de Klant om van Xenadvies een gelijkwaardige vergoeding te vorderen indien Xenadvies eenzijdig zou besluiten van de overeenkomst af te zien om een andere reden dan het in gebreke blijven van de Klant.

Na de betaling van de Eerste Betaling zal de Klant gevraagd worden (i) Xenadvies aanvullende informatie te verschaffen voor het project en (ii) het resterende saldo voor de volledige uitvoering van het Project, dat neerkomt op 40% van de Kostprijs, te betalen via EPBonline. Na ontvangst van de volledige betaling van het resterende saldo, zal de Klant ook voor dit bedrag een factuur ontvangen per e-mail.

Artikel 6 – Verbreking van de overeenkomst

Onverminderd het herroepingsrecht vermeld in artikel 4, kunnen opdrachten slechts, geheel of gedeeltelijk, worden geannuleerd of gewijzigd mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Xenadvies, dat zich de mogelijkheid voorbehoudt haar toestemming hiertoe te weigeren om gelijk welke reden. Indien de Klant de overeenkomst verbreekt of Xenadvies slechts toelaat het Project gedeeltelijk uit te voeren, verbindt de Klant zich ertoe, naast – in geval van gedeeltelijke uitvoering – de volledige betaling van de reeds uitgevoerde prestaties, Xenadvies te vergoeden voor alle reeds gedane uitgaven en werken op het niet uitgevoerde deel van het Project.

Artikel 7 – Uitvoeringstermijnen en medewerkingsplicht van de Klant

Indien Xenadvies vaststelt dat zij de opgegeven uitvoeringstermijn niet zal halen, zal zij de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen per e-mail op het adres dat door de Klant werd opgegeven. Vervolgens zullen Xenadvies en de Klant ter goeder trouw en rekening houdend met de specifieke omstandigheden, een nieuwe uitvoeringstermijn bepalen (de “Aanvullende Termijn”). Indien Xenadvies het Project niet uitvoert binnen de Aanvullende Termijn, heeft de Klant het recht om het Project onverwijld te beëindigen en om de reeds betaalde bedragen terug te krijgen.

De Klant is ertoe gehouden alle medewerking te verlenen aan Xenadvies en tijdig de nodige documentatie aan te leveren zodat het Project tijdig uitgevoerd kan worden. Xenadvies kan onmogelijk aansprakelijk worden gesteld wanneer de uitvoering van het Project vertraging oploopt ten gevolge van het gebrek aan medewerking van de Klant. Indien de Klant nalaat om Xenadvies bij te staan in de uitvoering van het Project, of, na hiertoe te zijn aangemaand, niet tijdig de nodige documenten aanlevert, is Xenadvies gerechtigd om de overeenkomst stop te zetten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.

Artikel 8 – Klachten

Klachten met betrekking tot facturatie moeten op straffe van verval binnen een termijn van vijf werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan Xenadvies worden meegedeeld, vergezeld met documentatie die de betwisting door de Klant staaft.

Klachten met betrekking tot de uitvoering van het Project en/of de EPB-aangifte moeten op straffe van verval binnen een termijn van 15 dagen na de betrokken dienstverrichting per aangetekend schrijven aan Xenadvies worden meegedeeld.

Artikel 9 – Garantie

9.1 Alle franchisenemers van Xenadvies voldoen aan de vereisten voor de erkenningen die noodzakelijk zijn voor het project. de klant kan deze erkenningen op eenvoudig verzoek opvragen bij xenadvies.

9.2 Xenadvies garandeert dat de EPB-aangifte wordt opgesteld conform de geldende normen zoals uiteengezet in de EPB Wetgeving. Xenadvies kan evenwel geen garanties geven inzake het resultaat van de EPB-aangifte.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Xenadvies maakt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, ten aanzien van de beschikbaarheid van EPBonline.

10.2 De Klant erkent te weten dat hij EPBonline op eigen risico gebruikt en Xenadvies geenszins aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die de Klant zou lijden door het gebruik van het EPBonline.

10.3 Hoewel Xenadvies de nodige technische maatregelen neemt om de goede werking van EPBonline te bewerkstelligen, kan Xenadvies niet aansprakelijk gesteld worden indien er verlies van Data (zoals verder gedefinieerd) zou optreden. De Klant is zelf verantwoordelijk om de nodige back-ups te nemen van alle Data.

10.4 Xenadvies haar totale en gecumuleerde aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant in verband met het Project voor bewezen directe schade of verlies, voortvloeiend uit wanprestaties, onrechtmatige daad of enige ander grond, is in elk geval beperkt tot de Kostprijs. 10.5 De voorgaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet ingeval Xenadvies aansprakelijk zou zijn ten gevolge van (i) grove fout, (ii) nalatigheid of opzet. Niets in deze algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Xenadvies beperken of uitsluiten bij overlijden of lichamelijk letsel van de Klant ten gevolge van een doen of nalaten van Xenadvies.

Artikel 11 – Opschorting

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden kunnen Xenadvies of de Klant in geval de Klant respectievelijk Xenadvies in gebreke blijven hun contractuele verplichtingen na te komen de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschorten tot het moment waarop de andere partij al zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 12 – Intellectuele rechten van Xenadvies

De intellectuele eigendomsrechten op EPBonline en de door Xenadvies aangeboden diensten met betrekking tot het Project komen uitsluitend toe aan Xenadvies en haar licentiegevers. De opdracht noch de uitvoering van het Project omvat, behoudens schriftelijk geformuleerd andersluidend beding, enige overdracht van intellectuele rechten van Xenadvies aan de Klant.

Xenadvies kent de Klant een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare licentie toe om EPBonline te gebruiken in het kader van het Project.

Artikel 13 – Intellectuele rechten van de Klant

Alle informatie, gegevens, tekst, plannen, afbeeldingen, technische gegevens of eender welke materialen die de Klant overmaakt aan Xenadvies via EPBonline (collectief de “Data”) voor de uitvoering van het Project, blijven de eigendom van de Klant.

De Klant kent Xenadvies een kosteloos, niet-exclusief en wereldwijd recht toe om de inhoud van de Data te gebruiken om haar verbintenissen in het kader van het Project ten aanzien van de Klant uit te voeren.

De Klant verklaart dat op de Data geen rechten van derden rusten die het gebruik van de Data door Xenadvies in de weg staan.

De Klant vrijwaart Xenadvies voor alle aanspraken van derden die zouden voortvloeien uit het gebruik van de Data door Xenadvies. Alle vergoedingen verschuldigd aan derden in verband met het gebruik van de Data zoals onder meer doch niet limitatief vergoedingen uit hoofde van auteursrechten, vallen volledig ten laste van de Klant.

Xenadvies is op geen enkele wijze gehouden om de Data te controleren, te verzenden, te distribueren of op te slaan en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de Data. Xenadvies houdt zich wel het recht voor om zonder de goedkeuring of toestemming van de Klant en op elk gewenst moment de inhoud van de Data te controleren, verwijderen of weigeren indien Xenadvies oordeelt dat deze in strijd zijn met enige wettelijke verplichting of rechten van derden.

Artikel 14 – Overmacht

Ingeval van Overmacht, zal de Partij die geconfronteerd wordt met Overmacht onmiddellijk de andere partij hiervan in kennis stellen met vermelding van de geschatte duur van de Overmacht. De partij die zich niet beroept op Overmacht zal in dat geval eveneens gerechtigd zijn om haar verplichtingen te schorsen zolang de Overmacht voortduurt. Indien de Overmacht langer duurt dan zes weken, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat dit aanleiding kan geven tot een recht op schadevergoeding voor de andere partij.

Worden ondermeer als “Overmacht” beschouwd: oorlog of oorlogsomstandigheden, blokkade, internationale sancties of embargo, ernstige ongevallen, brand, overstroming, staking of lock- out, transportonderbreking, defecten aan machines, in gebreke blijven van onderaannemers, leveranciers of bevoorraders, defecten aan soft-of hardware van de voormelde partijen, overlijden of ernstige ziekte van sleutelpersoneel, le fait du prince, enz.

In het algemeen zal als overmacht gelden elke omstandigheid buiten het toedoen van Xenadvies of de Klant ontstaan, waardoor de normale uitvoering van het Project door Xenadvies of de Klant aanzienlijk wordt verhinderd of onmogelijk wordt gemaakt.

Artikel 15 – Privacy

Xenadvies verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Klant te verwerken overeenkomstig haar privacy policy die hier terug te vinden is.

Deze privacy policy maakt onverkort deel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elke betwisting die betrekking heeft op deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens Belgisch recht, met uitsluiting van enige regels van internationaal privaatrecht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Deze bepaling zal evenwel geen andere rechter aanwijzen dan deze die is aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 17 – Varia

Ingeval een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of in hun geheel ongeldig zouden blijken, laat dit de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval streven naar een geldige vervangbepaling die de intentie van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Bijlage: modelformulier voor herroeping MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan Xenadvies info@epbonline.be - Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst herroep: [aanvullen] - Besteld op [aanvullen] - Naam consument - Adres consument - Handtekening van de consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) - Datum

Xenadvies Innovatie bvba | algemene voorwaarden EPBonline B2B

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Xenadvies zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die worden toevertrouwd door de Klant via het EPBonline-platform beschikbaar op http://www.EPBonline.be (“EPBonline”) aan Xenadvies.

Onder “Xenadvies” wordt verstaan: Xenadvies Innovatie bvba, met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel, Dorpsstraat 76/1 en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0849.183.431 en haar franchisenemers, zoals vermeld op deze website http://www.xenadvies.be/samenwerking (hierna gezamenlijk aangeduid als “Xenadvies”).

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Xenadvies en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht plaatst via EPBonline bij Xenadvies voor doeleinden die binnen zijn handels- of beroepsactiviteiten vallen (de “Klant”). De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden bij deze uitdrukelijk uitgesloten, zelfs als deze een gelijkaardige clausule zouden bevatten. Voor opdrachten via EPBonline geplaatst door een natuurlijk persoon voor doeleinden die buiten zijn handels-of beroepsactiviteiten vallen (“B2C”) wordt verwezen naar de “Algemene Voorwaarden B2C”.

Onderhavige algemene voorwaarden vervangen eerdere mondelinge of schriftelijke voorwaarden of afspraken tussen Xenadvies en de Klant.

De Klant erkent dat hij voorafgaandelijk kennis heeft kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en deze onvoorwaardelijk en volledig aanvaardt.

Xenadvies behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzen. Dergelijke wijzigingen zullen van kracht gaan op het ogenblik waarop de wijzigingen ter kennis worden gebracht aan de Klant via EPBonline.

Artikel 2 – Omschrijving

De Klant kan een beroep doen op Xenadvies voor de bestelde en gefactureerde bouwstudies- en metingen: 1) de verslaggeving over de energieprestatie en het binnenklimaat, kortweg epb, 2) de ventilatieverslaggeving, 3) indien bijbesteld de veiligheidscoördinatie (het “Project”). Tijdens de uitvoering van en bij afloop van het Project, bezorgt Xenadvies de Klant:
voor de EPB-verslaggeving: (i) de startverklaring en (ii) de voorlopige en definitieve EPB-aangifte (de EPB-aangifte”), zoals opgenomen in het energiedecreet, het energiebesluit en de verscheidene ministeriële besluiten terzake (voor meer informatie zie http://www.energiesparen.be/epb/besluiten) (samen de EPB wetgeving”). Voor de Ventilatieverslaggeving: (i) het ventilatievoorontwerp, (ii) het ventilatieprestatieverslag, zoals opgenomen in het ministerieel besluit van 28 oktober 2015 en door de eengemaakte technische specificaties sts p 73-1 ‘systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’ (samen het “kwaliteitskader ventilatie” ) Voor de Veiligheidscoördinatie: het V&G-plan, het PID, werfbezoeken volgens vordering der werken, zoals openomen in het koninklijk besluit van 25 januari 2001dit KB werd reeds verschillende malen gewijzigd. en bijhorende wijzigingen (samen het “wettelijk kader veiligheidscoördinatie”)

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

Op basis van de informatie die de Klant gevraagd wordt in te brengen op de rekenmodule die beschikbaar is op http://www.EPBonline.be (de “Rekenmodule”), wordt de kostprijs berekend voor het hele Project (de “Kostprijs”). De Kostprijs wordt door de Rekenmodule berekend op basis van (i) het type project; (ii) bouwaanvraagjaar en (iii) aantal wooneenheden, (iv) of de optie van veiligheidscoördinatie mee wordt gekozen, (v) of er klantkorting werd afgesproken met Xenadvies. De berekende Kostprijs kan te allen tijde door Xenadvies worden ingetrokken of gewijzigd zolang de Klant geen bindende bestelling heeft geplaatst voor het Project.

Er komt pas een overeenkomst tot stand tussen Xenadvies en de Klant wanneer de Klant de Kostprijs zoals weergegeven op de Rekenmodule aanvaardt en zijn bestelling bevestigt door op de knop “ik bestel en betaal” te klikken (de “Bevestiging”). De Bevestiging door de Klant impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Alle in de Rekenmodule vermelde prijzen zijn inclusief BTW of andere belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook.

Artikel 4 – Betaling

Bij de Bevestiging wordt de Klant gevraagd om onmiddellijk een eerste schijf van de Kostprijs die gelijk is aan 60% van de totale prijs van het Project (de “Eerste Betaling”) te betalen via EPBonline. De Klant zal na betaling hiervan een factuur ontvangen per e-mail.

De Klant begrijpt en bevestigt dat deze Eerste Betaling niet terugbetaald wordt indien de Klant (1) in de loop van het Project beslist het Project eenzijdig stop te zetten of (2) zijn dossier niet vervolledigt zodat Xenadvies genoodzaakt is het Project stop te zetten.

Na de betaling van de Eerste Betaling zal de Klant gevraagd worden (i) Xenadvies aanvullende informatie te verschaffen voor het Project en (ii) het resterende saldo voor de volledige uitvoering van het Project, dat neerkomt op 40% van de Kostprijs, te betalen via EPBonline. Na ontvangst van de volledige betaling van het resterende saldo, zal de Klant ook voor dit bedrag een factuur ontvangen per e-mail.

Artikel 5 – Verbreking van de overeenkomst

Opdrachten kunnen slechts, geheel of gedeeltelijk, worden geannuleerd of gewijzigd mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Xenadvies, dat zich de mogelijkheid voorbehoudt haar toestemming hiertoe te weigeren om gelijk welke reden. Indien de Klant de overeenkomst verbreekt of Xenadvies slechts toelaat het Project gedeeltelijk uit te voeren, verbindt de Klant zich ertoe, naast – in geval van gedeeltelijke uitvoering – de volledige betaling van de reeds uitgevoerde prestaties, Xenadvies te vergoeden voor alle reeds gedane uitgaven en werken op het niet uitgevoerde deel van het Project.

Artikel 6 – Uitvoeringstermijnen en medewerkingsplicht van de Klant

Indien Xenadvies vaststelt dat zij de opgegeven uitvoeringstermijn niet zal halen, zal zij de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen per e-mail op het adres dat door de Klant werd opgegeven. Vervolgens zullen Xenadvies en de Klant ter goeder trouw en rekening houdend met de specifieke omstandigheden, een nieuwe uitvoeringstermijn bepalen. De Klant erkent dat de uitvoeringstermijn geen essentieel onderdeel is van de overeenkomst die de ontbinding kan rechtvaardigen.

De Klant is ertoe gehouden alle medewerking te verlenen aan Xenadvies en tijdig de nodige documentatie aan te leveren zodat het Project tijdig uitgevoerd kan worden. Xenadvies kan onmogelijk aansprakelijk worden gesteld wanneer de uitvoering van het Project vertraging oploopt ten gevolge van het gebrek aan medewerking van de Klant. Indien de Klant nalaat om Xenadvies bij te staan in de uitvoering van het Project, of niet tijdig de nodige documenten aanlevert, is Xenadvies gerechtigd om de overeenkomst stop te zetten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.

Artikel 7 – Klachten

Klachten met betrekking tot facturatie moeten op straffe van verval binnen een termijn van vijf werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan Xenadvies worden meegedeeld, vergezeld met documentatie die de betwisting door de Klant staaft.

Klachten met betrekking tot de uitvoering van het Project en/of de EPB-aangifte moeten op straffe van verval binnen een termijn van zeven werkdagen na de betrokken dienstverrichting per aangetekend schrijven aan Xenadvies worden meegedeeld.

Artikel 8 – Garantie

8.1 Alle franchisenemers van Xenadvies voldoen aan de vereisten voor de erkenningen die noodzakelijk zijn voor het project. de klant kan deze erkenningen op eenvoudig verzoek opvragen bij Xenadvies.
8.2 Xenadvies garandeert dat de EPB-aangifte wordt opgesteld conform de geldende normen zoals uiteengezet in de EPB Wetgeving. Xenadvies kan evenwel geen garanties geven inzake het resultaat van de EPB-aangifte.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Xenadvies maakt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, ten aanzien van de beschikbaarheid van het EPBonline.
9.2 De Klant erkent te weten dat hij het EPBonline op eigen risico gebruikt en Xenadvies geenszins aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die de Klant zou lijden door het gebruik van het EPBonline.
9.3 Hoewel Xenadvies de nodige technische maatregelen neemt om de goede werking van het EPBonline te bewerkstelligen, kan Xenadvies niet aansprakelijk gesteld worden indien er verlies van Data (zoals verder gedefinieerd) zou optreden. De Klant is zelf verantwoordelijk om de nodige back-ups te nemen van alle Data.
9.4 Xenadvies haar totale en gecumuleerde aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant in verband met het Project voor bewezen directe schade of verlies, voortvloeiend uit wanprestaties, onrechtmatige daad of enige ander grond, is in elk geval beperkt tot de Kostprijs.
9.5 Xenadvies is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade welke door de Klant zou aangevoerd worden als gevolg van de geleverde diensten door Xenadvies onder deze algemene voorwaarden. Als indirecte schade worden onder meer (zonder dat de hiernavolgende opsomming als limitatief worden geïnterpreteerd): winstderving, onderbreking van de bedrijfscontinuïteit, claims van derden, verlies van gegevens en andere vormen van gevolgschade verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde diensten inzake het Project.
De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid geldt niet ingeval Xenadvies aansprakelijk zou zijn ten gevolge van (i) grove fout, (ii) nalatigheid of opzet.

Artikel 10– Opschorting

In geval de Klant in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen kan Xenadvies haar eigen contractuele verplichtingen uit de overeenkomst opschorten tot op het moment waarop de Klant al zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 11 – Intellectuele rechten van Xenadvies

De intellectuele eigendomsrechten op EPBonline en de door Xenadvies aangeboden diensten met betrekking tot het Project komen uitsluitend toe aan Xenadvies en haar licentiegevers. De opdracht noch de uitvoering van het Project omvat, behoudens schriftelijk geformuleerd andersluidend beding, enige overdracht van intellectuele rechten van Xenadvies aan de Klant.

Xenadvies kent de Klant een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, wereldwijde en niet over-draagbare licentie toe om EPBonline te gebruiken in het kader van het Project.

Artikel 12 – Intellectuele rechten van de Klant

Alle informatie, gegevens, tekst, plannen, afbeeldingen, technische gegevens of eender welke materialen die de Klant overmaakt aan Xenadvies via het EPBonline (collectief de “Data”) voor de uitvoering van het Project, blijven de eigendom van de Klant.

De Klant kent Xenadvies een kosteloos, niet-exclusief en wereldwijd recht toe om de inhoud van de Data te gebruiken om haar verbintenissen in het kader van het Project ten aanzien van de Klant uit te voeren.

De Klant verklaart dat op de Data geen rechten van derden rusten die het gebruik van de Data door Xenadvies in de weg staan.

De Klant vrijwaart Xenadvies voor alle aanspraken van derden die zouden voortvloeien uit het gebruik van de Data door Xenadvies. Alle vergoedingen verschuldigd aan derden in verband met het gebruik van de Data zoals onder meer doch niet limitatief vergoedingen uit hoofde van auteursrechten, vallen volledig ten laste van de Klant.

Xenadvies is op geen enkele wijze gehouden om de Data te controleren, te verzenden, te distribueren of op te slaan en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de Data. Xenadvies houdt zich wel het recht voor om zonder de goedkeuring of toestemming van de Klant en op elk gewenst moment de inhoud van de Data te controleren, verwijderen of weigeren indien Xenadvies oordeelt dat deze in strijd zijn met enige wettelijke verplichting of rechten van derden.

Artikel 13 – Overmacht

Ingeval van Overmacht, zal de Partij die geconfronteerd wordt met Overmacht onmiddellijk de andere partij hiervan in kennis stellen met vermelding van de geschatte duur van de Overmacht. De partij die zich niet beroept op Overmacht zal in dat geval eveneens gerechtigd zijn om haar verplichtingen te schorsen zolang de Overmacht voortduurt. Indien de Overmacht langer duurt dan zes weken, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat dit aanleiding kan geven tot een recht op schadevergoeding voor de andere partij.

Worden ondermeer als “Overmacht” beschouwd: oorlog of oorlogsomstandigheden, blokkade, internationale sancties of embargo, ernstige ongevallen, brand, overstroming, staking of lock- out, transportonderbreking, defecten aan machines, in gebreke blijven van onderaannemers, leveranciers of bevoorraders, defecten aan soft-of hardware van de voormelde partijen, overlijden of ernstige ziekte van sleutelpersoneel,le fait du prince, enz.

In het algemeen zal als overmacht gelden elke omstandigheid buiten het toedoen van Xenadvies of de Klant ontstaan, waardoor de normale uitvoering van het Project door Xenadvies of de Klant aanzienlijk wordt verhinderd, onevenredige inspanningen vraagt of onmogelijk wordt gemaakt.

Artikel 14 – Privacy

Xenadvies verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Klant, indien van toepassing, te verwerken overeenkomstig haar privacy policy die hier terug te vinden is. Deze privacy policy maakt onverkort deel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elke betwisting die betrekking heeft op deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens Belgisch recht, met uitsluiting van enige regels van internationaal privaatrecht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Artikel 16 – Varia

Ingeval een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of in hun geheel ongeldig zouden blijken, laat dit de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval streven naar een geldige vervangbepaling die de intentie van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.